Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

MOTORHUIS LANGEZWAAG is een winkel met als aanbod overheersend motoraccessoires. De voorwaarden staan vermeld op de website van Het Motorhuis: www.motorhuislangezwaag.nl

 

Artikel 1 – Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen Motorhuis Langezwaag en Wederpartij waarop Motorhuis Langezwaag deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomst tussen Motorhuis Langezwaag en eventuele betrokken derden. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Motorhuis Langezwaag en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

 • Indien Motorhuis Langezwaag niet altijd strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, kan niet worden aangenomen dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Motorhuis Langezwaag het recht zou verliezen om in andere gevallen juist wel strikte naleving te verlangen.

 

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van Motorhuis Langezwaag zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De offerte of aanbieding komt te vervallen indien het desbetreffende product niet langer beschikbaar is.
 • Motorhuis Langezwaag kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke vergissingen of verschrijving in de aangeboden offertes en aanbiedingen, indien de Wederpartij dit logischerwijs kan aannemen.

 

Artikel 3 – Uitvoering overeenkomsten

 • Is voor de voltooiing of levering van bepaalde werkzaamheden of zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer de fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient Wederpartij Motorhuis Langezwaag schriftelijk in gebreke te stellen. Motorhuis Langezwaag dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

 • Motorhuis Langezwaag heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden. Eveneens heeft Motorhuis Langezwaag het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren en dus de verschillende fases afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Motorhuis Langezwaag de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

 

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering hiervan noodzakelijk is deze te wijzigen, dient er overleg plaats te vinden tussen Motorhuis Langezwaag en Wederpartij. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Motorhuis Langezwaag zal zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. De termijn kan door de benodigde zaken eveneens worden gewijzigd. Wederpartij aanvaard de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, waaronder begrepen wijzigingen in de prijs of termijn van uitvoering.

 

 • Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Motorhuis Langezwaag gerechtigd om daarvan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Motorhuis Langezwaag bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Motorhuis Langezwaag op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

 

 • Zonder daarmee in gebreke te komen kan Motorhuis Langezwaag een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

 • Indien Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Motorhuis Langezwaag gehouden is, dan is Wederpartij aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen kosten, aan de zijde van Motorhuis Langezwaag daardoor direct of indirect ontstaan.

 

 • Indien Motorhuis Langezwaag bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt dan is Motorhuis Langezwaag onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
  • Prijsstijging is het gevolg van een wijziging in de overeenkomst;
  • Prijsstijging vloeit voort uit een aan Motorhuis Langezwaag toekomende bevoegdheid of een op Motorhuis Langezwaag rustende verplichting ingevolge de wet;
  • In andere gevallen met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Motorhuis Langezwaag alsnog bereid is de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 • Motorhuis Langezwaag is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  • De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst Motorhuis Langezwaag ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Motorhuis Langezwaag kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen is Motorhuis Langezwaag gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
  • Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Motorhuis Langezwaag kan worden gevergd.
 • Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Motorhuis Langezwaag gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Motorhuis Langezwaag op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Motorhuis Langezwaag nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Indien Motorhuis Langezwaag op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Motorhuis Langezwaag zal Motorhuis Langezwaag in overleg met Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Motorhuis Langezwaag is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Motorhuis Langezwaag zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Motorhuis Langezwaag genoemde termijn te voldoen tenzij Motorhuis Langezwaag anders heeft gemeld.
 • Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele overige kosten, zoals aanvoeren afleveringskosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 – Overmacht

 • Motorhuis Langezwaag is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet – voorzien, waarop Motorhuis Langezwaag geen invloed op kan uitoefenen waardoor hij niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen. Motorhuis Langezwaag heeft eveneens het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Motorhuis Langezwaag zijn verbintenis had moeten nakomen.  Motorhuis Langezwaag kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Duurt deze periode langer dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 • Indien Motorhuis Langezwaag ten tijde van de overmacht zijn verplichtingen dan wel gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen is Motorhuis Langezwaag gerechtigd om het reeds nagekomen resp. na te komen gedeelte te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6 – Betalingen en incassokosten

 • Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op en door Motorhuis Langezwaag aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 • Motorhuis Langezwaag is gerechtigd periodiek te factureren.  Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Motorhuis Langezwaag heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • Motorhuis Langezwaag kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Motorhuis Langezwaag kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Motorhuis Langezwaag echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7 – Garanties

 • De door Motorhuis Langezwaag te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruiken buiten Nederland dient de Wederpartij zelf de verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Motorhuis Langezwaag kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 • De in lid 1 genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien door Motorhuis Langezwaag verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief alle bijkomende kosten, voor rekening van Wederpartij komen.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Motorhuis Langezwaag de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen.

Artikel 8 – Retourneren

 • Wij doen er alles aan om uw bestelling naar tevredenheid uit te voeren. Mocht u toch af willen zien van uw aankoop, kan dat binnen 14 dagen na aankoop. Dit is de zogenaamde afkoelingsperiode. Deze periode gaat in op de dag dat het pakket door of namens u in ontvangst is genomen.
 • Retourkosten zijn voor rekening van de klant. Graag altijd e-mail contact voor retourneren.
 • De consument zal het volledige aankoopbedrag terugbetaald krijgen van de geretourneerde producten. Het betaalde bedrag zal ‘zo spoedig mogelijk’ en uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaald worden. Deze 14 dagen starten op het moment dat de consument de producten retour stuurt of aangeeft retour te gaan sturen.
 • Mocht het geretourneerde product beschadigd retour komen kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
 • U kunt gebruiken van het Europese modelformulier voor herroeping.s

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 • Indien Motorhuis Langezwaag aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Motorhuis Langezwaag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Motorhuis Langezwaag is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Motorhuis Langezwaag is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder wordt verstaan:
  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak van de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Motorhuis Langezwaag aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Motorhuis Langezwaag zijn toe te rekenen;
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 • Motorhuis Langezwaag is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 • Indien Motorhuis Langezwaag aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Motorhuis Langezwaag beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

 • Motorhuis Langezwaag behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Motorhuis Langezwaag heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht bij geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Motorhuis Langezwaag partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 – Vindplaats wijziging algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden.
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Motorhuis Langezwaag.
 • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.